Preporučeni sadržaj

AQIDA NAŠIH UČENJAKA


Ima mnogo ljudi koji nisu počinili širk, ali nisu se odrekli mušrika. Radi ovoga oni nisu muslimani, jer nisu slijedili din sa kojim je došao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.
Šejh Hamed ibn Atiq - Sebil en-nadžah vel-fikak min muvalat el-murteddin vel-atrak

Onaj ko izgovori ili uradi kufr postaje time kafir, pa makar ne namjeravao postati kafir, jer, niko nema namjeru učiniti kufr osim ako to Allah htjedne.
Šejhu-l-islam Ibn Tejmijje - Es-Saarimul-maslul

Fedžr Podne Ikindija Akšam Jacija

Najnoviji članci po kategoriji

 • img168

  O Omerovom nadimku "El-Faruk"

  0 373

  Rafidija kaže: “Omera su nazvali El-Faruk a nisu Aliju, alejhi selam. Iako je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem za njega rekao: “Ovo je Faruk mog…

 • img201

  Šejhul-islam Muhammed ibn Qajjim El-Dževzi

  0 255

  Puno ime ovog imama, fakiha, pravnog metodologa, gramatičara, mufessira je: Ebu-Abdullah Šemsuddin Muhammed b. ebu-Bekr b. Ejjub b. S’ad, b. Hariz b. Mekki Zejnuddin ez-Zur’I…

 • img055

  Urvah ibn Zubejr

  0 161

  I dok je sunce na zalasku, bacalo svoje posljednje zrake i, iznad časnog Allahova hrama, od zlatnih niti plelo mrežu ustupajući mjesto svježini večernjeg povjetarca,…

 • img137

  Ajetus-sejf – ajet sablje

  0 205

  Svi komentatori i tumači Kur'ana su govorili o ajetu sejf (ajetu sablje). Riječ je o sljedećem ajetu: “Kada prođu sveti mjeseci, onda ubijajte mušrike gdje god…

 • img022

  Ratni plijen i fej

  0 159

  Način podjele plijena na učesnike u bitci: 1. Mudžemmi’ ibn Džarije El-Ensari, radijallahu anhu, kaže: “Prisustvovali smo sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, na…

 • img220

  Traženje pomoći od mušrika

  0 113

  Ovdje ćemo govoriti o jednom aspektu džihada. Naima radi se o traženju pomoći od mušrika u džihadu. Po ovom pitanju učenjaci su zauzeli različite stavove,…

 • img271

  Neki kufrovi Saudije

  0 541

  Sav dunjaluk zna da država Saudijske Arabije, pored djelimičnog suđenja Allahovim zakonima, sudi i tagutskim, laičkim zakonima, koje nazivaju drugim imenima; uređenja, kraljevski dekreti i…

 • img041

  Može li Mekka postati darul-kufr?

  0 124

  Upitan je šejh imam Hamed ibn Atiq, rahimehullah, u vezi hukma stanovnika Mekke i o statusu samoga grada. Ovo se pitanje odnosi na stanovnike Mekke…

 • img316

  Mržnja prema ashabima je dokaz nevjerstva

  0 258

  U pogledu riječi Uzvišenog: “…izazivajući divljenje sijača da bi On s njima (ashabima) najedio nevjernike…”(El-Feth, 29), Kurtubi kaže: “Peto. Prenosi Ebu Urve Zubejri od sina Zubejrova:…

 • img129

  Zar lažna božanstva umjesto Allaha hoćete?

  0 239

  Komentarišući riječi Uzvišenog: “Zar lažna božanstva umjesto Allaha hoćete i šta o Gospodaru svjetova mislite?” (Prevod značenja, Es-Saffat, 86-87) Ibn Kajjim kaže: “Šta mislite o…

 • img268

  Propis nečega slijedi njegovu suštinu

  0 196

  Šejh Muhammed ibn Abdullatif, Allah im se obojici smilovao, kaže: “Mnogi od ovog ummeta su ušli u širk Allahu i vezanje za nekoga mimo Njega,…

Video Izbor islamskih videa

U fokusu

Razmislite Allahovi dokazi su oko nas!

 • img302

  Morske tmine i unutrašnji valovi

  ˝Ili su kao tmine dubokih mora koje prekrivaju talasi sve jedan za drugim, iznad kojih su oblaci, sve tmine jedna iznad drugih, prst se pred…

 • img301

  Funkcija planina

  U Kur'anu se skreće pažnja na značajnu geološku funkciju planina: ˝Mi smo po Zemlji nepomične planine razmjestili da ih ona ne potresa…˝ (El-Enbiya, 31) Ako…

Reklame

O nama

Mi pozivamo u hidžru Allahu, subhanehu ve te'ala, kroz “la ilahe illellah”, odricanjem, mržnjom, neprijateljstvom i tekfirom širka i mušrika pa makar oni bili očevi naši, sinovi naši, braća naša ili rođaci naši. Mi pozivamo i u hidžru Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ves-sellem, slijeđenjem njegovog sunneta.

Prijavi se da bi dobijao feed obavještenja